Giới thiệu

Cuộc thi nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để xây dựng tỉnh Thái Bình nói riêng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Thời gian thi:

- Đợt thứ nhất: bắt đầu sau khi ấn nút phát động ngày 29/3/2023 và kết thúc vào 10h00' ngày 08/4/2023

- Đợt thứ hai: bắt đầu từ 10h00' ngày 14/4/2023 và kết thúc vào 10h00' ngày 24/4/2023.

- Tổng kết và trao giải cuộc thi vào dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.